menu

O nas

W miesiącu marcu 1945 roku w Szczytnie przy ul. Konopnickiej w budynku katolickiej plebanii powstał przytułek dla 5-ciu sierot mazurskich, którym opiekowało się wojsko rosyjskie. W lipcu tego samego roku opiekę nad nim przejęła Powiatowa Opieka Społeczna. Przytułek liczył 12 sierot i 6-ciu starców.
1 stycznia 1946 roku przytułek przejmuje pod opiekę Ministerstwo Oświaty nadając mu nazwę „Dom Dziecka”.
Następuje przeprowadzka do nowego, dwupiętrowego budynku z 1913r. przy ulicy Niepodległości 15, w którym przed wojną mieścił się Dom Starców.
Lata powojenne szczególnie obfitowały w wychowanków i chyba nie ma się co temu dziwić, wszak II wojna światowa przysporzyła nam wielu sierot.
Trudno policzyć ile tak naprawdę dzieci przyjął pod swój dach Dom Dziecka. Bywały lata, kiedy placówka liczyła nawet 114 wychowanków (np. 1947 rok).

Dom Dziecka w Szczytnie zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie bądź częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. W domu podejmowane są działania związane z umożliwieniem dziecku powrotu do rodziny biologicznej, znalezieniem rodziny przysposabiającej bądź zaprzyjaźnionej lub umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Placówka zmierza do zapewnienia dziecku standardu wychowywania i opieki, poprzez tworzenie atmosfery warunków zbliżonych do domowych, zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, emocjonalnych i uczuciowych – zastępuje częściowo dziecku rodzinę. Zapewnia wychowankom kształcenie i pomoc w wyrównywaniu opóźnień rozwojowych i szkolnych. Umożliwia dzieciom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Utrzymuje ścisły kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę.
Obecnie w Domu Dziecka przebywa 30 dzieci. Wychowankami domu dziecka są dzieci w wieku od 7 do 18 lat lub po uzyskaniu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły. Nowe przepisy dają możliwość dzieciom kontynuowania nauki na uczelniach wyższych bez potrzeby usamodzielniania się. W chwili obecnej jedna z naszych podopiecznych studiuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Wychowankowie placówki podzieleni są na trzy grupy koedukacyjne. Grupy liczą po 10 wychowanków i objęte są opieką 13 wychowawców. Pracę wychowawców wspomagają psycholog i pedagog. Pomoc specjalistyczną rodzicom zapewnia pracownik socjalny. W proces opiekuńczo-wychowawczy włączony jest cały personel domu dziecka, zarówno pedagogiczny, pracownicy administracji i obsługi. Osoby te dbają o zaopatrzenie dzieci w odzież, przybory szkolne, wystrój pokoi, wyżywienie, czystość w domu i wokół budynku.
Nasi pracownicy zachęcają i wspierają dzieci do rozwoju ich zainteresowań. Organizują czas wolny bądź zapisują dzieci na zajęcia organizowane przez inne instytucje w Szczytnie i powiecie.
Mamy nadzieję, że dajemy naszym podopiecznym poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa jakiego potrzebują oraz, że przez nasze działania dzieci odzyskały utracone poczucie własnej wartości, czują się spełnione i szczęśliwe.
Staramy się, aby nasz Dom był pełen ciepła i miłości, jednak pomimo wielkiego zaangażowania całego personelu jest nam trudno spełniać wszystkie marzenia naszych podopiecznych.