menu

Klauzula Informacyjna RODO - Polityka Bezpieczeństwa

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod.ddszczytno@powiat.szczytno.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, prowadzenia działalności promocyjnej, kulturalnej, realizacji projektów edukacyjnych, naboru.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

a) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
b) art. 6 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
c) art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r jako zgoda na publikację wizerunku,

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a następnie archiwizowane. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy.

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.