menu

Klauzula Informacyjna RODO - Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Niepodległości 15, 12-100 Szczytno, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod.ddszczytno@powiat.szczytno.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Państwo są stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, prowadzenia działalności promocyjnej, kulturalnej, realizacji projektów edukacyjnych, naboru.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - jako zgoda osoby której dane dotyczą
d) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - ważny interes publiczny na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a następnie archiwizowane. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Państwa zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Państwa żądanie.

8. Posiadają Państwa prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.

9. Mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy.

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.